top of page
  • תמונת הסופר/תShai Engelberg

מקזזים לכם שעות נוספות במשכורת? גלו אם זה חוקי


לאחרונה, אנו נתקלים יותר ויותר בעובדים שמתלוננים שהמעסיק מקזז להם שעות נוספות בשכר החודשי על חשבון חוסר בשעות עבודה רגילות, ומבקשים לדעת האם זה חוקי. בואו נעשה סדר:


שעות נוספות הן שעות עבודה המשולמות לעובד החל מרגע שמילא את שעות התקן הקבועות לו ביום העבודה, אשר לרוב עומדות על 9 שעות ברוטו- במשרה מלאה רגילה.

כל עובד במשק, למעט חריגים שהוגדרו בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, זכאים לגמול נוסף בגין עבודתם בשעות נוספות. זוהי אינה הטבה אלא חובה חוקית החלה על המעסיק.

הגמול בגין שעות נוספות הינו תוספת של 125% משכרו השעתי של העובד בגין השעתיים הראשונות. עבור השעה השלישית ואילך, יהיה זכאי העובד לתוספת של 150% משכרו השעתי.


כאשר עובד משתכר מדי חודש שכר גלובלי הוא מתחייב כלפי מעסיקו לעמידה בתקן כמות השעות "הרגילות" שנקבעו לו. לרוב יהיה מדובר ב"משרה מלאה" המחייבת את העובד לכמות שעות שלא תפחת מ-183 שעות בחודש.


לעיתים, כאשר העובד אינו ממלא את מכסת שעות העבודה הרגילות, המעסיק רשאי להפחית משכרו את התשלום בגין השעות החסרות.


השאלה היא מה קורה במצב שבו עובד החסיר שעות רגילות אבל במקביל עבד גם שעות נוספות?


עובדים רבים פונים אלינו בשאלה זו, כאשר מעסיקים מקזזים שעות נוספות על חשבון חוסר בשעות רגילות ובכך למעשה העובד מפסיד את התוספת בשעות הנוספות, ומצד שני לא נפגע מחוסר בשעות רגילות.


בעוד שקיזוז שעות חוסר מהשעות הרגילות הוא אפשרי וחוקי, קיזוז שעות חוסר משעות נוספות אינו חוקי, שכן שעות נוספות שוות יותר.


גם אם מקזז המעסיק שעות עבודה מהשעות הרגליות, חשוב לשים לב לכמה דברים קריטיים:

1. הקיזוז השעתי לעולם לא יהיה גבוה מהשכר השעתי של העובד- משמע, לא ניתן לקזז לעובד שעת עבודה בערך גבוה מהעלות השעתית אותה משתכר העובד.

2. אם חל עליכם הסכם קיבוצי או צו הרחבה במקום העבודה, יתכן כי הוגדרו בו תנאים מטיבים אשר לא מאפשרים קיזוז שעות עבודה. במקרה כזה יחול הדין בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה.
האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי.Comments


bottom of page